Βιβλία
Ἡ Ἀκολουθία
τῆς Ἀρτοκλασίας
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης σ’ αὐτὴν τὴν μεταπτυχιακὴ διπλωματικὴ ἐργασία του ἐξετάζει τὴν ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας τὴν τόσο γνωστὴ καὶ ἀγαπητὴ στοὺς ἐκκλησιαζομένους πιστούς. Μελετᾷ τὴν ἱστορική της ἐξέλιξι καὶ ἐνδιατρίβει ἰδιαιτέρως στὰ τελετουργικὰ ζητήματα ποὺ ἀναφύονται ἀπὸ τὶς πολλὲς παραλλαγὲς καὶ τροποποιήσεις ποὺ συναντοῦμε κατὰ τὴν τέλεσί της. Ἀναδεικνύεται ἡ ἀρχαιότατη προέλευσις τῆς ἀρτοκλασίας, ἀφοῦ ἔχει σχέσι μὲ τὶς ἀγάπες τῶν ἀρχαίων χριστιανικῶν χρόνων, μὲ τὶς ἐλεημοσύνες, τὰ πρὸς τιμὴν τῶν ἁγίων δεῖπνα καὶ ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς πράξεις. Ὁ ἐπιστήμων κληρικὸς καὶ ἐρευνητὴς ἐντοπίζει τὴν ἀρτοκλασία ἢ τὶς ἀπαρχές της σὲ πολλοὺς τομεῖς καὶ γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχῃ αὐτό, συγκεντρώνει ὅλες τὶς σχετικὲς ἀναφορὲς ἀπὸ τὴν χειρόγραφη παράδοσι εὐχολογίων καὶ τυπικῶν ἐξαντλῶντας ὅλο τὸ διαθέσιμο ὑλικό. Ἐν τέλει πρόκειται γιὰ μιὰ σπουδαία καὶ πολυδιάστατη ἔρευνα εἰς βάθος καὶ πλάτος, ποὺ καθιστᾷ τὴν ὅλη ἐργασία πλήρη καὶ ὡλοκληρωμένη, ἀπὸ τὶς καλλίτερες τοῦ εἴδους της.
Δ.Α. – Μ.Θ.
Βιβλιοκρισία ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Συμβολὴ
(ἐπιθεώρησις Τυπικοῦ), τ.22, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2008
Ἱ.Ἀκολουθία τῆς Εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Ἀποτελεῖ ἔκδοση τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἐσταυρωμένου
Ταύρου τοῦ ἔτους 2003 ἐπιμελείᾳ τοῦ τότε προϊσταμένου
του, Ἀρχιμ.Φιλοθέου Νικολάκη. Ἐμπεριέχει τὴν
Ἱ.Ἀκολουθία τῆς Εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ δημιούργημα τοῦ Ὑμνογράφου τῆς τῶν
Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρος Χαραλ. Μπούσια, ὁ
ὁποῖος εὐγενῶς τὴν παρεχώρησε πρὸς ἔκδοση.
Συμπεριλαμβάνει μουσικὸ παράρτημα-πόνημα τοῦ
μουσικολογιωτάτου Ἱερομ.Ἱεροθέου Φιλοθεΐτου.