Κατὰ τὸ διάστημα τῆς τελευταίας πενταετίας ἔχουν γίνει μία
σειρὰ ἀπὸ ἔργα στὸν Ναό μας, τὰ ὁποῖα κρίθηκαν ἀπολύτως
ἀπαραίτητα καὶ ἀναγκαῖα, τόσο γιὰ τὴν συντήρηση καὶ διατήρηση
τῶν σπουδαίων καλλιτεχνημάτων του, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀνάδειξή
του ὡς μνημείου.
Τὸ ἔτος 2005 ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐγκατάσταση κεντρικῆς
θερμάνσεως, ἀφοῦ μέχρι τότε ἡ θέρμανση θεραπευόταν ἀπὸ
ἠλεκτρικοὺς θερμοσυσσωρευτές.
Κατὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος ἔγιναν ἐπίσης μία σειρὰ ἀπὸ μικρότερα
ἀλλὰ ἀναγκαῖα ἔργα. Τοποθετήθηκαν νέοι τάπητες σὲ ὅλον τὸν
Ναό, συντηρήθηκε καὶ ἐπεκτάθηκε ἡ μικροφωνικὴ καὶ μεγαφωνικὴ
ἐγκατάσταση, ἀγοράσθηκαν διὰ δωρεῶν ὁρισμένα ἱ.σκεύη καὶ
ἱ.καλύμματα.
Λίγο πρὶν τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ 2006 συντηρήθηκαν καὶ
τὰ (ὄχι ἰδιαίτερης ἀξίας) δάπεδα τοῦ Ναοῦ μας, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τῆς κατασκευῆς τους, τὸ 1918 δὲν εἶχαν ὑποστεῖ καμμία
ἐπέμβαση.
Ἕνα σπουδαῖο ὅμως ἔργο ἔλαβε χώρα τὸ 2007. Ἦταν αὐτὸ τῆς
συντήρησης ἑνὸς ἀρκετὰ μεγάλου μέρους τῶν τοιχογραφιῶν, ποὺ
εἶχαν ὑποστεῖ σοβαρὲς ἀλλοιώσεις ἐξ αἰτίας τῆς εἰσροῆς ὀμβρίων
ὑδάτων στὴν ὀροφὴ τοῦ Ναοῦ. Δυστυχῶς ἡ στέγη τοῦ Ναοῦ ὑπέστη
κάποιες ζημιὲς ἀπὸ τοὺς σεισμοὺς τῶν ἐτῶν 1981 καὶ 1999. Τὸ
πρόβλημα ἀντιμετωπίσθηκε ἐξωτερικῶς τὸ 1999 ἀλλὰ ὄχι
ἐσωτερικῶς. Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ εἰσρεύσουν ὑγρασίες, οἱ
ὁποῖες ἀλλοίωσαν, προϊόντος τοῦ χρόνου, ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς
τοιχογραφίες τοῦ Φωτ.Κόντογλου, κυρίως μὲ θέματα τῶν μεγάλων
Ψηλάφηση κ.λπ.). Ἔτσι λοιπὸν προετοιμάσθηκε καὶ ἐκτελέσθηκε
καὶ αὐτὸ τὸ μεγάλο ἔργο τῆς συντήρησης τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ
Κόντογλου, οἱ ὁποῖες πραγματικὰ ἔχουν σηματοδοτήσει τὸν Ναό
μας καὶ τὸν ἔχουν καταστήσει σπουδαῖο μνημεῖο τῶν νεώτερων
χρόνων.
Τὰ ἔργα στὸν Ναό μας