Ε. Σ. Μ. Α. Γ.
Ἡ Ἁγία Γραφή, Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, ἀποτελεῖ βασικὸ καὶ
οὐσιαστικὸ στοιχεῖο τῆς ὀρθοδόξου Πνευματικότητος. Ἡ Θεία λατρεία εἶναι
διαποτισμένη ἀπὸ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ γράμμα τῆς Ἁγ. Γραφῆς. Ὡστόσο, ἐνῷ
ἡ Ἁγ. Γραφὴ ἀποτελεῖ τὸν βασικὸ πυρήνα τῆς ὀρθοδόξου ζωῆς, ἐν τούτοις, ὁ
ὀρθόδοξος λαός, στὴν πλειονότητά του, παραμένει ξένος καὶ ἄγευστος
πρὸς τὰ θεόπνευστα κείμενά της. Εἶναι δὲ λυπηρὸ ὅτι πολλοὶ ὀρθόδοξοι,
γίνονται θύματα τῶν αἱρετικῶν κύκλων, ἀκριβῶς διότι δελεάζονται ἀπὸ τὸ
γεγονὸς ὅτι χάρη σ’ αὐτούς, ἀνακαλύπτουν γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ἀξία καὶ
τὴν σημασία τῆς Ἁγ. Γραφῆς.
Οὐσιαστικοί, λοιπὸν καὶ ποιμαντικοὶ λόγοι, ἐπέβαλαν νὰ γίνει μιὰ
ἐκτεταμένη προσπάθεια, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ νὰ
προσεγγίσουν τὰ θεόπνευστα κείμενα τῆς Ἁγ. Γραφῆς.
Πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καθιέρωσε τὸν
θεσμὸ τῶν «Ἐνοριακῶν Συνάξεων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς» (Ε.Σ.Μ.Α.Γ.).
Εἰδικότερα οἱ ΕΣΜΑΓ σκοπὸ ἔχουν νὰ μᾶς βοηθήσουν:
-
Νὰ ἀναπτύξουμε ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση καὶ ἐκκλησιαστικὸ
φρόνημα.
-
Νὰ ἀποκτήσουμε ἐκκλησιαστικὴ ἀγωγή, ὥστε νὰ συμμετέχουμε
ποιὸ οὐσιαστικὰ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ζωντανὰ μέλη της.
-
Νὰ ἀποκτήσουμε ἐπαρκεῖς γνώσεις ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ δώσουμε
λόγο περὶ τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως καὶ ζωῆς πρὸς ὅλους.
Στὴν ἐνορία μας στὸ θεσμὸ αὐτὸ διακόνησαν κατὰ σειρὰ ὁ π. Παναγιώτης
Χαβάντζας καὶ ὁ π. Φιλόθεος Νικολάκης, ἐνῷ ἀπὸ τὸ 2006 ὑπεύθυνος τῶν
ΕΣΜΑΓ εἶναι ὁ π. Γεράσιμος Φακιώλας.