Κειμήλια
Στὸν βορειοδυτικὸ πεσσὸ τοῦ τρούλου ἔχει τοποθετηθεῖ ἡ μοναδικὴ φορητὴ εἰκόνα ποὺ ὑπάρχει στὸ Ναό μας ἀπὸ τὸν Φώτη Κόντογλου, τῶν τριῶν Ἁγίων τῆς Θερμῆς, τῶν Ἁγ.Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης.
Στὰ κειμήλιά μας συγκαταλέγεται καὶ ὁ μεγάλος πολυέλεος τοῦ κεντρικοῦ τρούλλου. Ἀγοράσθηκε πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια ἀπὸ κατάστημα ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν ὅπου εἶχε βρεθεῖ μετὰ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἕναν νέο. Πρόκειται γιὰ τὸν πρώτο πολυέλεο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Μὲ βάση τὸ σχέδιό του κατασκευάσθηκαν περίπου καὶ οἱ ὑπόλοιποι πολυέλεοι τοῦ Ναοῦ μας.
Σημαντικὴ θέση ἀνάμεσα στὰ πολυτιμότερα ἀντικείμενα ποὺ φυλάσσονται
στὸ σκευοφυλάκιο τοῦ Ναοῦ μας κατέχουν καὶ τὰ Ἱ.Λείψανα ὁρισμένων
Ἁγίων μας, τὰ ὁποία ἔχουν τοποθετηθεῖ σὲ δύο ἀργυρὲς λειψανοθήκες.
Πρόκειται κατ’ ἀρχὴν γιὰ τὸ Ἱ.Λείψανο τοῦ ἐφόρου καὶ προστάτου τῆς
Ἐνορίας μας Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου· ἐπίσης
τῶν Ἁγίων Γερασίμου τοῦ Μεγαλοχωρίτου, Ραφαὴλ καὶ Νικολάου τῶν
Καρυῶν τῆς Λέσβου, Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, Μεθοδίας τῆς
ἐν Κιμώλῳ, Χαραλάμπους, Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, Ἀθανασίου
Χριστιανουπόλεως καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἱ.Μονῆς Ὁσ.Ὀνουφρίου ἐν
Ἱεροσολύμοις.