Στὰ ὅρια τῆς Ἐνορίας μας βρίσκεται τὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στὴν Σύναξη τῶν Ἁγίων
Δώδεκα Ἀποστόλων. Σήμερα εἶναι «στριμωγμένο» θὰ λέγαμε ἀνάμεσα
σὲ πανύψηλες πολυκατοικίες, ποὺ κυριολεκτικὰ δὲν ἀφήνουν ἰδιαίτερο
χῶρο γιὰ τὴν ἀνάδειξή του. Κτίσθηκε, ὅπως ἀναφέρεται καὶ στὴν
κτιτορικὴ ἐπιγραφή, ἀπὸ τὸν ἥρωα τῆς Ἐπαναστάσεως, Ναύαρχο καὶ
κατόπιν Ὑπουργὸ καὶ Πρωθυπουργὸ τῶν μετεπαναστατικῶν χρόνων
Κωνστ. Κανάρη καὶ τὴν σύζυγό του Δέσποινα τὸ 1873. Τὸ Παρεκκλήσιο
βρισκόταν ἐντὸς τοῦ κτήματος τοῦ Κανάρη, ὅπου καὶ ἡ οἰκία του, τὴν
ὁποία ἀπέκτησε στὸ 1853.
Λίγο παρακάτω ἀπὸ τὸ Ἐκκλησάκι τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων, στὴν ὁδὸ
Κυψέλης 56 ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ οἰκία, ἡ ὁποία δυστυχῶς γκρεμίσθηκε τὸ 1967
καὶ τὴν θέση της πῆρε μία πολυόροφη πολυκατοικία, στὴν εἴσοδο τῆς
ὁποίας ἀναρτήθηκε ἡ ἑξῆς ἐπιγραφή: «Εἰς τὸν χῶρον ἐφ’ οὗ ἀνηγέρθη ἡ
πολυκατοικία αὕτη ἔκειτο ἡ ταπεινὴ οἰκία ἐν τῇ ὁποίᾳ ἔζησε καὶ
ἀπέθανεν ἐν ἔτει 1877 ὁ ἥρως τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Ναύαρχος
Κωνσταντῖνος Κανάρης».
Ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα ἁπλὸ διώροφο σπίτι. Δίπλα στὴν ἐξώπορτά του
ὑπῆρχε ἡ εἴσοδος ἑνὸς μανάβικου καὶ πάνω ἀπὸ αὐτὸ μία ἐντοιχισμένη
ἐπιγραφή: «Ἐνταῦθα ἔζησε καὶ τὴν τρίτην Σεπτεμβρίου 1877 ἀπέθανεν
ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης».
Νὰ πῶς τὸ περιγράφει ὁ Δημ.Φωτιάδης στὸ
βιβλίο του γιὰ τὸν Κανάρη: «μπαίνοντας θὰ βρεθεῖς σὲ μιὰν αὐλὴ ὅπου
βλέπει ἡ κρεβάτα τοῦ σπιτιοῦ. Ὅλα σοῦ μιλάνε γιὰ πολύχρονη
ἐγκατάλειψη. Τὰ μόνα ποὺ τραβάνε τὴ ματιά σου εἶναι ἕνα μεγάλο
πεῦκο κι ἕνας φοίνικας, ποὺ ἴσως φυτεύτηκαν τότες μὲ τὴ φροντίδα τοῦ
Κανάρη. Φεύγοντας ἀναρωτιέσαι: Δὲ θὰ ‘πρεπε τὸ σπίτι αὐτὸ νά ‘τανε
μουσεῖο τοῦ μεγάλου θαλασσινοῦ μας ἥρωα; Θά ‘πρεπε βέβαια. Μὰ πές
μου, πόσα τέτοια μουσεῖα ξέρεις νὰ ὑπάρχουν στὸν τόπο μας;»
(Δημ.Φωτιάδη, Κανάρης, ἐκδ.Σ.Ι.Ζαχαρόπουλος, σελ.747).